Izdavač
Verbum publicum d.o.o.
Između dolaca 6
20236 Mokošica
OIB 60852160170

Direktor i glavni urednik
Davor Mladošić

Urednica: Nikolina Metković