Prikazujem sadržaj po oznakama: radna mjesta

ČISTOĆA d.o.o., Dubrovnik, Put od Republike 14, OIB: 16912997621, zastupano po predsjedniku uprave Marku Ivekoviću (u daljnjem tekstu: ČISTOĆA d.o.o.; Društvo), temeljem odredbe članka 7. Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 01.03. 2019. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 20.09.2019. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 30.01.2020. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) i Odluke Društva o potrebi za zasnivanjem radnog mjesta od dana 06. ožujka 2023. godine, raspisuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam radnika/ca na radno mjesto „Čistač“ i na radno mjesto „Pomoćni radnik“

Osnovni podaci o radnim mjestima:

Radno mjesto:

1. Naziv radnog mjesta: Čistač
Broj izvršitelja: 20

Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme
Probni rad: 6 (šest) mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Dubrovnik
Razina obrazovanja: – (NSS,KV,SSS)
Radno iskustvo: nije potrebno

Natječaj vrijedi od: 06. ožujka 2023. godine do 20. ožujka 2023. godine.

OPIS POSLOVA:
- obavlja poslove čišćenja i pometanja javno prometnih površina,
- obavlja poslove pražnjenja zidnih i samostojećih košarica za sitni otpad i pseći izmet,
- održava čistoću odlagališta komunalnog otpada te okoliš istog,
- obavlja poslove košnje sa motornom kosilicom,
- poslove pražnjenja košarica za sitni otpad električnim vozilom,
- poslove ručnog pranja javno prometnih površina,
- preuzima različite vrste otpada od korisnika u spremnike 240 lit i prenosi ga na mjesto ukrcaja,
- prikuplja otpad zatečen na javno prometnim površinama i prenosi ga na mjesto
ukrcaja,
- preuzima različite vrste otpada od korisnika reciklažnih dvorišta i prenosi ga u
spremnike,
- obavlja poslove redovnog održavanja čistoće spremnika i prostora u reciklažnom
dvorištu,
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe

2. Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik
Broj izvršitelja: 10

Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme
Probni rad: 6 (šest) mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Dubrovnik
Razina obrazovanja: – (NSS, KV,SSS)
Radno iskustvo: nije potrebno

Natječaj vrijedi od: 06. ožujka 2023. godine do 20. ožujka 2023. godine

OPIS POSLOVA:
- održava čistoću odlagališta komunalnog otpada te okoliš istog,
- obavlja poslove pražnjenja spremnika različitih vrsta otpada sa javnih odlagališta u
vozila,
- obavlja poslove košnje sa motornom kosilicom,
- obavlja poslove razvrstavanja otpada prema vrstama,
- obavlja poslove utovara i odvoza prikupljenog otpada,
- preuzima razne vrste otpada od korisnika te vrši utovar otpada u vozilo,
- obavlja druge poslove po nalogu nadređene osobe,
- prema potrebi obavlja poslove pomoćnog radnika na reciklaži otpada.

Kandidat za prijavu na natječaj za radno mjesto „Čistač“ i radno mjesto „Pomoćni radnik“ mora priložiti:
- vlastoručno potpisanu molbu,
- kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om i kontakt telefonom,
- presliku osobne iskaznice ili putovnice,
- neovjereni preslik svjedodžbe
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od mjesec dana,
- uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.

Na natječaj za radno mjesto „Čistač“ i „Pomoćni radnik“ se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola (dalje u tekstu: kandidat/kinja).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) a u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati/kinje ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kinja koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno s zadnjim danom natječajnog roka.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest (6) mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, kada se čuvaju do završetka tog postupka.
 
Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju) kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenih radnih mjesta.

Razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno obavlja imenovano Povjerenstvo za provedbu  Javnog natječaja za prijam radnika/ce na radno mjesto „Čistač“ – 20 izvršitelja i radno mjesto ''Pomoćni radnik'' – 10 izvršitelja u ČISTOĆA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo sastavlja pisano izvješće na temelju kojeg predlaže Upravi društva donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na obavljenom razgovoru pokazao najbolju sposobnost i motivaciju za oglašeno radno mjesto.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj. Nakon izbora odabrani kandidat se o trošku ČISTOĆA d.o.o. upućuje na liječnički pregled radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova „Čistač“ ' i ''Pomoćni radnik''. Ako se liječničkim pregledom utvrdi da kandidat nije sposoban za obavljanje poslova radnih mjesta „Čistač“ i Pomoćni radnik''  s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Prijave se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotonici na adresu:

ČISTOĆA d.o.o. Put od Republike 14 20 000 DUBROVNIK s naznakom „Natječaj za radno mjesto ČISTAČ“ ili „Natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK“ putem pošte ili osobno u sjedište ČISTOĆA d.o.o.

O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

ČISTOĆA d.o.o. zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama. Obavijest o poništenju natječaja kandidati/kinje će dobiti pisanim putem.

Ovaj natječaj objavit će se s danom početka njegova važenja u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno članku 32. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020, 18/2022), na oglasnoj ploči i web stranici ČISTOĆA d.o.o.: www.cistocadubrovnik.hr.

ČISTOĆA d.o.o.
Predsjednik uprave - Direktor
Marko Iveković

Objavljeno u Aktualno

Još od početka njegova prvog mandata gradonačelniku Matu Frankoviću oporba stavlja na teret zapošljavanja u gradskoj upravi. I dok oporbeni vijećnici često znaju istaknuti kako je u gradskoj upravi previše zaposlenih koji su, kako oni navode, na radna mjesta dovedeni po stranačkom ključu, rodbinskim i kumskim vezama, gradonačelnik Mato Franković ističe kako je među zaposlenima najmanje stranački podobnih. Naglašava kako se na natječaje za zapošljavanje koje raspisuje Grad Dubrovnik javlja sve manje i manje ljude jer je gradska uprava nekonkurentna.

- Morali smo okončati nekoliko zadnjih natječaja jer se nitko nije javio. Na natječaje za radna mjesta u Upravnom odjelu za izgradnju i provedbu projekata na dva raspisana natječaja se nitko nije javio. Nijedna osoba nije zaposlena. Imali smo nedavno natječaj za komunalne redare jer nam trebaju, samo ih je šest. Vrlo se malo ljudi javilo pa smo opet morali raspisivati natječaj i ponovo je bilo nedovoljno prijava i možda se u konačnici zaposli jedan ili dvoje ljudi. - rekao je Franković.

- Javna uprava više nije konkurentna i ljudi ne odabiru posao u javnoj upravi jer nismo konkurentni. Isti je problem i kod drugih jedinica lokalne samouprave. - istaknuo je, osvrnuvši se na komentare kako se u gradsku upravu zapošljava isključivo po stranačkom.

Naime, dok oporba smatra kako je Franković nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora i dalje nastavio u gradsku upravu zapošljavati stranački podobne, gradonačelnik takve tvrdnje odbacuje.

- U navedenom razdoblju nije bilo zapošljavanja. Tvrdnje da se zapošljava da bi se namirilo interese političkih partnera zapravo su insinuacije na kazneno djelo jer se zapošljavanjem da bi se nekoga namirilo čini kazneno djelo. Mi smo javna uprava i zapošljavanja su moguća jedino putem javno dostupnih natječaja, a u natječajnom postupku sudjeluje povjerenstvo, a ne gradonačelnik ili koalicijski partneri. - rekao je Franković i odbacio navode da se u gradsku upravu mogu zaposliti samo članovi HDZ-a.

- Volio bih da vidite koliko je članova HDZ-a među onima koji su se zaposlili u mome mandatu. Nismo željeli to raditi je takav način zapošljavanja ljudi nikome ne donosi dobro. - kazao je gradonačelnik.

I dok oporba stalno ističe kako se u gradskim tvrtkama na rukovodeća mjesta zapošljava bez natječaja, Franković u tome ne vidi ništa sporno.

- Za imenovanje odgovornih u društvima u vlasništvu Grada ne provode se natječaji već se preuzima politička odgovornost. Te ljude imenuje predsjednik skupštine i za njih odgovara i tako je u 99 posto gradova u Hrvatskoj. - rekao je gradonačelnik Franković.

Objavljeno u Aktualno

Potražnja za radnicima prošle je godina pala za četvrtinu u odnosu na 2019. godinu, a veliki porast se ne očekuje ni u ovoj godini jer će se reaktivirati radna snaga koja je ostala zaposlena zahvaljujući vladinim mjerama pomoći gospodarstvu. Iznimka će biti sektor graditeljstva koji će zbog obnove od potresa snažnije zapošljavati, a ovisno o sezoni, odnosno epidemiološkoj situaciji, i sektor turizma bi mogao imati povećanu potražnju za radnicima. - rezime je to istraživanja HGK o stanju na tržištu rada.

- U 2020. godini poslodavci su preko HZZ-a tražili 164.760 radnika što je bilo 26,5 posto manje nego prethodne godine. Osobito snažno smanjenje potražnje za radom bilo je od travnja do lipnja kada je potražnja pala za oko 60 posto. No, tijekom ljeta osobito, ali i krajem godine, pad potražnje je bio znatno blaži, od rujna do prosinca oko 15 posto. To znači da se stanje stabilizira pa je s rješavanjem epidemije i završetkom zime realno očekivati da će se potražnja normalizirati, zajedno s gospodarskim oporavkom. - istaknuo je glavni ekonomist HGK Zvonimir Savić, uz napomenu da je održanje razine zaposlenosti u 2020. godini ostvareno na izvanrednim osnovama (radnici koji nisu radili zbog zabrane rada, ali su ostali zaposleni zbog vladinih subvencija plaća), što je rezultiralo smanjenjem produktivnosti.

- Stoga u ovoj godini s gospodarskim oporavkom ne treba očekivati snažniju potražnju za radom, jer će se taj dio radno nekorištenih zaposlenika iz 2020. reaktivirati pa poslodavci neće imati potrebu snažnijeg zapošljavanja novih radnika. Izuzeci će biti građevinski sektor koji je i u 2020. imao rast potražnje za radom zbog potresa, te sektor turizma, ovisno o inozemnoj potražnji, odnosno suzbijanju epidemije. - pojasnio je Savić, dodavši kako bi turizam mogao dijelom povući i druge sektore koji imaju veće sezonsko zapošljavanje na temelju turističkih kretanja, primarno trgovinu.

Problemi domaćeg tržišta rada povezani su s negativnim demografskim trendovima poput negativnog prirodnog kretanja stanovništva s jedne strane te negativnog salda migracija s druge. Prosječna dob stanovništva nam je u posljednjih osam godina povećana za 1,8 godina, dok se očekivano trajanje života povećalo za 1,6 godina. To je snažan ograničavajući faktor potencijalnog rasta gospodarstva koji se trenutno najviše manifestira u radno intenzivnim djelatnostima niže tehnološke složenosti.

Kako demografske projekcije pokazuju negativna kretanja te smanjenje broja stanovnika na oko 3,8 milijuna već 2030. godine, nedostatak radne snage će se i dalje, osobito kod nekih djelatnosti, morati primarno rješavati uvozom koji je ukidanjem kvota potpuno liberaliziran. Savić naglašava kako dio rješenja moramo tražiti i u reaktivaciji ekonomski neaktivnog radno sposobnog stanovništva (kojeg je bilo 871.000 tijekom prva tri kvartala 2020.), odnosno povećanju stope aktivnosti koja je u Hrvatskoj među najnižima u EU.

- U prva tri kvartala 2020. je stopa aktivnosti radno sposobnog stanovništva u dobi od 15 do 64 godine iznosila 66,9 posto, a ukupnog stanovništva tek 51,7 posto, što znači da je tek nešto više od polovine stanovništva bilo ekonomski aktivno. S druge strane, da bi se smanjio negativni utjecaj ekonomskih migracija radno sposobnog i mladog stanovništva u ostale članice EU, potrebno je što brže gospodarski konvergirati prosjeku Europske unije, odnosno postići rast kvalitete života u Hrvatskoj. Stoga se aktivne politike tržišta rada u narednom desetljeću trebaju usmjeriti prema mladima, teže zapošljivim skupinama, ekonomski neaktivnom dijelu stanovništva, ali i posvetiti se rastu produktivnosti rada. - smatra Savić.

Prema indeksu ljudskog kapitala Svjetske banke Hrvatska se nalazi na 32. mjestu od 174 države, te pokazuje da će danas rođeno dijete u Hrvatskoj nakon završenog obrazovanja dosegnuti 71 posto svoje maksimalne produktivnosti. Iako je takav položaj bolji od dijela usporedivih država srednje i istočne Europe, on pokazuje da postoji velik prostor za poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala, koji se provodi kroz obrazovanje i napredak tehnologije. Tehnološki napredak osobito je važan u okolnostima nedostatka radne snage i negativnih demografskih projekcija jer omogućuje rast produktivnosti.

dpp

Objavljeno u Aktualno