Utorak, 07 Ožujak 2023 10:09

Čistoća: Natječaj za čistače i pomoćne radnike

ČISTOĆA d.o.o., Dubrovnik, Put od Republike 14, OIB: 16912997621, zastupano po predsjedniku uprave Marku Ivekoviću (u daljnjem tekstu: ČISTOĆA d.o.o.; Društvo), temeljem odredbe članka 7. Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 01.03. 2019. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 20.09.2019. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 30.01.2020. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) i Odluke Društva o potrebi za zasnivanjem radnog mjesta od dana 06. ožujka 2023. godine, raspisuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam radnika/ca na radno mjesto „Čistač“ i na radno mjesto „Pomoćni radnik“

Osnovni podaci o radnim mjestima:

Radno mjesto:

1. Naziv radnog mjesta: Čistač
Broj izvršitelja: 20

Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme
Probni rad: 6 (šest) mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Dubrovnik
Razina obrazovanja: – (NSS,KV,SSS)
Radno iskustvo: nije potrebno

Natječaj vrijedi od: 06. ožujka 2023. godine do 20. ožujka 2023. godine.

OPIS POSLOVA:
- obavlja poslove čišćenja i pometanja javno prometnih površina,
- obavlja poslove pražnjenja zidnih i samostojećih košarica za sitni otpad i pseći izmet,
- održava čistoću odlagališta komunalnog otpada te okoliš istog,
- obavlja poslove košnje sa motornom kosilicom,
- poslove pražnjenja košarica za sitni otpad električnim vozilom,
- poslove ručnog pranja javno prometnih površina,
- preuzima različite vrste otpada od korisnika u spremnike 240 lit i prenosi ga na mjesto ukrcaja,
- prikuplja otpad zatečen na javno prometnim površinama i prenosi ga na mjesto
ukrcaja,
- preuzima različite vrste otpada od korisnika reciklažnih dvorišta i prenosi ga u
spremnike,
- obavlja poslove redovnog održavanja čistoće spremnika i prostora u reciklažnom
dvorištu,
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe

2. Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik
Broj izvršitelja: 10

Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme
Probni rad: 6 (šest) mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Dubrovnik
Razina obrazovanja: – (NSS, KV,SSS)
Radno iskustvo: nije potrebno

Natječaj vrijedi od: 06. ožujka 2023. godine do 20. ožujka 2023. godine

OPIS POSLOVA:
- održava čistoću odlagališta komunalnog otpada te okoliš istog,
- obavlja poslove pražnjenja spremnika različitih vrsta otpada sa javnih odlagališta u
vozila,
- obavlja poslove košnje sa motornom kosilicom,
- obavlja poslove razvrstavanja otpada prema vrstama,
- obavlja poslove utovara i odvoza prikupljenog otpada,
- preuzima razne vrste otpada od korisnika te vrši utovar otpada u vozilo,
- obavlja druge poslove po nalogu nadređene osobe,
- prema potrebi obavlja poslove pomoćnog radnika na reciklaži otpada.

Kandidat za prijavu na natječaj za radno mjesto „Čistač“ i radno mjesto „Pomoćni radnik“ mora priložiti:
- vlastoručno potpisanu molbu,
- kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om i kontakt telefonom,
- presliku osobne iskaznice ili putovnice,
- neovjereni preslik svjedodžbe
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od mjesec dana,
- uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.

Na natječaj za radno mjesto „Čistač“ i „Pomoćni radnik“ se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola (dalje u tekstu: kandidat/kinja).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) a u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati/kinje ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kinja koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno s zadnjim danom natječajnog roka.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest (6) mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, kada se čuvaju do završetka tog postupka.
 
Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju) kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenih radnih mjesta.

Razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno obavlja imenovano Povjerenstvo za provedbu  Javnog natječaja za prijam radnika/ce na radno mjesto „Čistač“ – 20 izvršitelja i radno mjesto ''Pomoćni radnik'' – 10 izvršitelja u ČISTOĆA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo sastavlja pisano izvješće na temelju kojeg predlaže Upravi društva donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na obavljenom razgovoru pokazao najbolju sposobnost i motivaciju za oglašeno radno mjesto.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj. Nakon izbora odabrani kandidat se o trošku ČISTOĆA d.o.o. upućuje na liječnički pregled radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova „Čistač“ ' i ''Pomoćni radnik''. Ako se liječničkim pregledom utvrdi da kandidat nije sposoban za obavljanje poslova radnih mjesta „Čistač“ i Pomoćni radnik''  s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Prijave se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotonici na adresu:

ČISTOĆA d.o.o. Put od Republike 14 20 000 DUBROVNIK s naznakom „Natječaj za radno mjesto ČISTAČ“ ili „Natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK“ putem pošte ili osobno u sjedište ČISTOĆA d.o.o.

O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

ČISTOĆA d.o.o. zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama. Obavijest o poništenju natječaja kandidati/kinje će dobiti pisanim putem.

Ovaj natječaj objavit će se s danom početka njegova važenja u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno članku 32. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020, 18/2022), na oglasnoj ploči i web stranici ČISTOĆA d.o.o.: www.cistocadubrovnik.hr.

ČISTOĆA d.o.o.
Predsjednik uprave - Direktor
Marko Iveković